Khảo sát hoạt động Marketing của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương giai đoạn 2014 – 2016

Title: Khảo sát hoạt động Marketing của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương giai đoạn 2014 – 2016
Authors: Đinh, Thị Nhung
Keywords: Marketing;Công ty Cổ phần Sao Thái Dương
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN, Khoa Y - Dược
Abstract: Phân tích một số chính sách Marketing đƣợc vận dụng ở Công ty Cổ phần Sao Thái Dƣơng giai đoạn 2014 – 2016 đồng thời đánh giá hiệu quả hoạt động Marketing của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương giai đoạn này.
Description: 61 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55109
Appears in Collections:SMP - Undergraduate Theses

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Động từ chuyển động trong tiếng Nhật và tiếng Việt

Financial Risk Management in Securities companies in Vietnam (case study of the Saigon Securities Inc.)

Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong luật hình sự Việt Nam