Bài đăng

Hiện trạng và khả năng dễ bị tổn thương do nhiễm mặn trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở thành phố Đà Nẵng

Title: Hiện trạng và khả năng dễ bị tổn thương do nhiễm mặn trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở thành phố Đà NẵngOther Titles: Current Status and Vulnerability Induced by Saline Intrusion in The Climate Change Context in Da Nang CityAuthors: Nguyễn, Ngọc Trực
Trương, Văn Thịnh
Nguyễn, Văn Thương
Nguyễn, Thảo LyKeywords: Xâm nhập mặn;nước biển dâng;đánh giá tổn thương;năng lực thích ứng;Đà NẵngIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHNSeries/Report no.: Tập 33;Số 2Abstract: Biến đổi khí hậu và nước biển dâng đang ngày càng làm trầm trọng hơn tình trạng xâm nhập mặn tại các khu vực đồng bằng ven biển. Xâm nhập mặn ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng, kinh tế, xã hội, sinh kế và đời sống dân cư địa phương. Trên cơ sở phương pháp đánh giá tính dễ bị tổn thương của IPCC-UNESCO IHE, nghiên cứu này tập trung làm rõ khả năng dễ bị tổn thương ở cấp độ phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do nhiễm mặn. Khả năng dễ bị tổn thương được đánh giá thông qua ba thành phần là mức độ phơi bày, mức độ nhạy …

Xác định tải lượng phát thải các khí gây mùi từ bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt của thành phố Hồ Chí Minh

Title: Xác định tải lượng phát thải các khí gây mùi từ bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt của thành phố Hồ Chí MinhOther Titles: Estimating the Emission Rate of Odorous Gas from Landfills in Ho Chi Minh CityAuthors: Lương, Văn ViệtKeywords: Bãi chôn lấp;phát thải khí gây mùi;Tp. Hồ Chí MinhIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHNSeries/Report no.: Tập 33;Số 2Abstract: Bài báo này nhằm tính toán lượng phát thải các khí gây mùi chính từ các bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt, phục vụ công tác quản lý bãi chôn lấp. Phương phá p nghiên cứu là dựa theo mô hình tính phát thải khí methane của IPCC (Ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu). Nghiên cứu này đã xác định được các hệ số về tốc độ phân hủy và phần N, S tham gia trong quá trình tạo thành NH3, H2S và CH 3 SH. Kết quả nghiên cứu cho thấy không có sai lệch nhiều giữa kết quả diễn toán các khí gây mùi và số liệu thực đo, với hệ số Nash-Sutcliffe nằm trong khoảng từ 0,642 đến 0,887.Description: tr. 108-117URI: http://repository.vnu.edu.vn/h…

Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong luật hình sự Việt Nam

Title: Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong luật hình sự Việt NamAuthors: Trần, Thị Thu NamKeywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Tội chứa chấpIssue Date: 2007Publisher: ĐHQGHNCitation: 114 tr.Abstract: Phân tích, làm rõ lịch sử hình thành và phát triển những quy định về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong luật hình sự Việt Nam. Làm sáng tỏ khái niệm, ý nghĩa này; phân tích các quy định của pháp luật hình sự một số nước trên thế giới. Phân tích, làm rõ những quy định của pháp luật hình sự hiện hành, thực tiễn áp dụng loại tội phạm này, nêu lên vướng mắc trong điều tra, truy tố, xét xử. Đề xuất hệ thống các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng những quy định của pháp luật hình sự hiện hành về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà cóURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13911Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Đấu tranh phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng

Title: Đấu tranh phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực ngân hàngAuthors: Trần, Thị HằngKeywords: Luật hình sự;Ngân hàng;Pháp luật Việt Nam;Tội phạmIssue Date: 2007Publisher: H. : Khoa LuậtCitation: 90 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13984Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Financial Risk Management in Securities companies in Vietnam (case study of the Saigon Securities Inc.)

Title: Financial Risk Management in Securities companies in Vietnam (case study of the Saigon Securities Inc.)Authors: Nguyen, Thi Hoai
Dang, Tran PhucKeywords: Financial;Management;Securities;VietnamIssue Date: 2011Publisher: ĐHQGAbstract: Identifying the situation of risk management in securities companies, and the impact of risks to the securities companies in Vietnam. Applying for a specific case study of effective risk management in Saigon Securities Company. Offering recommendations to the Securities companies when applying risk management system for their business operations.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12929Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)
Bài đăng tạp chí (LIC)

Some solutions to develop software export production in Vietnam

Title: Some solutions to develop software export production in VietnamAuthors: Le, Huy HoangKeywords: Some solutions;develop software export production;VietnamIssue Date: 2011Publisher: ĐHQGURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12947Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU WEB, DỮ LIỆU ĐẶC TẢ, TRAO ĐỔI DỮ LIỆU TRÊN WEB

Title: TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU WEB, DỮ LIỆU ĐẶC TẢ, TRAO ĐỔI DỮ LIỆU TRÊN WEBAuthors: Viện Công nghệ thông tinIssue Date: 2015Publisher: Viện Công nghệ thông tin - ĐHQGHNAbstract: Phạm vi của chuẩn này là phù hợp với tiêu chuẩn ISO 8879, SGML. Tiêu chuẩn này mô tả ngôn ngữ đánh dấu HTML được chỉ định theo các điều khoản trong khuyến cáo của W3C cho HTML, định dạng dữ liệu, dữ liệu đặc tả và các phương thức trao đổi dữ liệu trên web.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11750Appears in Collections:ITI - Papers