Vấn đề nội luật hóa các quy định của công ước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng trong Bộ luật hình sự Việt Nam năm 2015: Luận văn ThS. Luật: 603801

Title: Vấn đề nội luật hóa các quy định của công ước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng trong Bộ luật hình sự Việt Nam năm 2015: Luận văn ThS. Luật: 603801
Authors: Nguyễn, Thị Yến
Keywords: Luật hình sự và tố tụng hình sự;Chống tham nhũng
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Luật
Abstract: - Luận văn đã giải quyết tương đối cơ bản một số vấn đề lý luận và thực tiễn về các tội phạm tham nhũng, về nội luật hóa Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng, quá trình Việt Nam tham gia công ước, và trình bày một cách khái nhất về những nội dung mà các quốc gia thành viên cần nội luật hóa theo yêu cầu của Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng, - Luận văn đã đưa ra và phân tích những yếu tố tác động đến quá trình nội luật hóa yêu cầu Công ước của Liên hợp quốc về chồng tham nhũng đó là: thực trạng về pháp luật tham nhũng của Việt Nam, những điểm bất cập trong quy định của Bộ luật hình sự (BLHS) năm 2015 so với luật phòng chống tham nhũng, và so với Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng. - Quá trình nội luật hóa Công ước về chống tham nhũng trong Bộ luật BLHS Việt Nam, đặc biệt là BLHS Việt Nam năm 2015 cũng được trình bày và phân tích cụ thể trong luận văn, để từ đó đưa ra một số nội dung cần tiếp tục nghiên cứu để đưa vào nội luật hóa trong BLHS Việt Nam hiện nay, cụ thể là: Hành vi làm giàu bất chính, quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại đối với tội phạm tham nhũng, tiếp tục điều chỉnh đảm bảo phù hợp giữa BLHS và Luật phòng chống tham nhũng.
Description: 108 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60125
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Động từ chuyển động trong tiếng Nhật và tiếng Việt

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn dược liệu và cao dược liệu từ cây Lá diễn

Tuyển dụng Công chức ở Việt Nam hiện nay.: Luận văn ThS. Luật: 603801