Tội giao cấu với trẻ em trong luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở thực tiễn tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên). Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự: 60 38 01 04

Title: Tội giao cấu với trẻ em trong luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở thực tiễn tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên). Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự: 60 38 01 04
Other Titles: The crime on sexual intercourse with a child in Vietnam Penal Code (on a practical basis in Thai Nguyen Province)
Authors: Dương, Văn Thịnh
Trịnh, Quốc Toản, người hướng dẫn
Keywords: Luật hình sự;Luật tố tụng hình sự;Tội giao cấu với trẻ em;Thái Nguyên
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Khoa Luật
Abstract: Kết quả nghiên cứu của luận văn có ý nghĩa quan trọng về phương diện lý luận và thực tiễn, vì đây là công trình nghiên cứu ở cấp độ luận văn thạc sĩ luật học về tội phạm Giao cấu với trẻ em trong BLHS Việt Nam năm 1999, trong đó làm sáng tỏ các đặc điểm của tội phạm (cấu thành tội phạm); lịch sử phát triển quy định của tội phạm này trong pháp luật hình sự Việt Nam; thực tiễn thi hành và những vướng mắc từ thực hiện thông qua số liệu cụ thể của địa phương tỉnh Thái Nguyên; Luận văn cũng đã phát hiện những bất cập và hạn chế trong áp dụng pháp luật của quy định tội phạm này, để kiến nghị khắc phục hoàn thiện. Những điểm mới cơ bản của Luận văn đó là: Thứ nhất, xây dựng khái niệm pháp lý tội phạm giao cấu với trẻ em trong BLHS Việt Nam, xác định các đặc điểm cơ bản của tội phạm này cũng như ý nghĩa của việc quy định tội phạm này trong Luật hình sự Việt Nam; Thứ hai, làm rõ các đăc điểm pháp lý của Tội giao cấu trng BLHS; Chỉ ra những đặc điểm chủ yếu của cấu thành tội phạm, lịch sử phát triển của các quy định về tội phạm này từ năm 1945 đến nay Thứ ba, trình bày, đánh giá, làm sáng tỏ các bất cập, hạn chế thông qua số liệu minh chứng của địa phương tỉnh Thái Nguyên; Từ đó đưa ra các đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật. Thứ tư, luận văn đưa ra cơ sở để hoàn thiện pháp luật về quy định Tội giao cấu với trẻ em trong BLHS hiện hành; kiến nghị các nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật của tội phạm này trong thời gian tới trong bối cảnh Nhà nước đã thông qua BLHS năm 2015 có sửa đổi căn bản, toàn diện BLHS năm 1999 về tội danh này. Thứ năm, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định về hoạt động áp dụng pháp luật ngay khi BLHS mới đi vào cuộc sống nhất là các biện pháp hướng dẫn, giải thích, tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Động từ chuyển động trong tiếng Nhật và tiếng Việt

Financial Risk Management in Securities companies in Vietnam (case study of the Saigon Securities Inc.)

Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong luật hình sự Việt Nam