Compact Descriptors for Visual Search for Money Recognition

Title: Compact Descriptors for Visual Search for Money Recognition
Authors: Pham, Tran Huong Giang
Keywords: Visual Search
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHCN
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14519
Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Động từ chuyển động trong tiếng Nhật và tiếng Việt

Financial Risk Management in Securities companies in Vietnam (case study of the Saigon Securities Inc.)

Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong luật hình sự Việt Nam