Developing Adaptive Hypermedia System based on Learning Design Level B with Rules for Adaptive Learning Activities

Title: Developing Adaptive Hypermedia System based on Learning Design Level B with Rules for Adaptive Learning Activities
Authors: Nguyen, Viet Anh
Nguyen, Viet Ha
Ho, Si Dam
Keywords: Hypermedia system;Learning design
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHCN
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14520
Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Khảo sát hoạt động Marketing của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương giai đoạn 2014 – 2016

Bảo vệ quyền con người bằng các quy định về trách nhiệm hình sự trong luật hình sự Việt Nam

Tội giao cấu với trẻ em trong luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở thực tiễn tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên). Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự: 60 38 01 04