Developing Adaptive Hypermedia System based on Learning Design Level B with Rules for Adaptive Learning Activities

Title: Developing Adaptive Hypermedia System based on Learning Design Level B with Rules for Adaptive Learning Activities
Authors: Nguyen, Viet Anh
Nguyen, Viet Ha
Ho, Si Dam
Keywords: Hypermedia system;Learning design
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHCN
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14520
Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU WEB, DỮ LIỆU ĐẶC TẢ, TRAO ĐỔI DỮ LIỆU TRÊN WEB

Financial Risk Management in Securities companies in Vietnam (case study of the Saigon Securities Inc.)