Developing Adaptive Hypermedia System based on Learning Design Level B with Rules for Adaptive Learning Activities

Title: Developing Adaptive Hypermedia System based on Learning Design Level B with Rules for Adaptive Learning Activities
Authors: Nguyen, Viet Anh
Nguyen, Viet Ha
Ho, Si Dam
Keywords: Hypermedia system;Learning design
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHCN
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14520
Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Động từ chuyển động trong tiếng Nhật và tiếng Việt

Financial Risk Management in Securities companies in Vietnam (case study of the Saigon Securities Inc.)

Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong luật hình sự Việt Nam