Bảo vệ quyền con người bằng các quy định về trách nhiệm hình sự trong luật hình sự Việt Nam

Title: Bảo vệ quyền con người bằng các quy định về trách nhiệm hình sự trong luật hình sự Việt Nam
Other Titles: Human rights protection by the provisions on criminal liability in Vietnam Criminal Code
Authors: Phạm, Ngọc Hòa
Keywords: Luật hình sự;Việt Nam;Quyền con người;Luật và pháp chế
Issue Date: 2016
Publisher: H. : Khoa Luật
Description: 98 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57588
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Động từ chuyển động trong tiếng Nhật và tiếng Việt

Financial Risk Management in Securities companies in Vietnam (case study of the Saigon Securities Inc.)

Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong luật hình sự Việt Nam