Bảo vệ quyền con người bằng các quy định về trách nhiệm hình sự trong luật hình sự Việt Nam

Title: Bảo vệ quyền con người bằng các quy định về trách nhiệm hình sự trong luật hình sự Việt Nam
Other Titles: Human rights protection by the provisions on criminal liability in Vietnam Criminal Code
Authors: Phạm, Ngọc Hòa
Keywords: Luật hình sự;Việt Nam;Quyền con người;Luật và pháp chế
Issue Date: 2016
Publisher: H. : Khoa Luật
Description: 98 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57588
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU WEB, DỮ LIỆU ĐẶC TẢ, TRAO ĐỔI DỮ LIỆU TRÊN WEB

Financial Risk Management in Securities companies in Vietnam (case study of the Saigon Securities Inc.)