Bảo vệ quyền con người bằng các quy định về trách nhiệm hình sự trong luật hình sự Việt Nam

Title: Bảo vệ quyền con người bằng các quy định về trách nhiệm hình sự trong luật hình sự Việt Nam
Other Titles: Human rights protection by the provisions on criminal liability in Vietnam Criminal Code
Authors: Phạm, Ngọc Hòa
Keywords: Luật hình sự;Việt Nam;Quyền con người;Luật và pháp chế
Issue Date: 2016
Publisher: H. : Khoa Luật
Description: 98 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57588
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Khảo sát hoạt động Marketing của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương giai đoạn 2014 – 2016

Tội giao cấu với trẻ em trong luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở thực tiễn tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên). Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự: 60 38 01 04